Машински техничар за компјутерско конструисање

Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање је формиран са намјером да се омогући имплементацију најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства. Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:
• израду прорачуна и техничке документације
• испитивање и мјерење карактеристика машинских дијелова и склопова
• пројектовање машинских дијелова и склопова
• коришћење напредних софтверских алата за 3D обликовање
• коришћење стандарда и стручне литературе.

Настава из стручних предмета одвија се у савремено опремљеним рачунарским кабинетима, уз примјену мултимедијалних наставних средстава, у групама од по највише 15 ученика, по принципу један ученик – један рачунар. Користе се следећи софтверски пакети:

• AutoCAD – као основа за 2D компјутерску графику
• JAVA – програмски језик за програмирање апликација
• EXCEL – израда прорачуна машинских дијелова и склопова
• SolidWORKS – врхунски програмски пакет за 3D обликовање, испитивање чврстоће и анимацију кретања модела машинских елемената и склопова и израду техничке документације.

Поред савремених предмета базираних на рачунарској технологији, ученици стичу знања и из класичног машинства у оквиру предмета као што су: Техничко цртање, Механика, Машински материјали, Машински елементи, Хидраулика и пнеуматика, итд.
У току школовања организују се посјете фирмама, сајмовима и пројектантским бироима где се ученици могу ближе упознати са конкретним пословима којима се бави стручњак овог профила.

Након завршеног школовања, матурантима се пружа могућност запослења у индустрији машина и алата, индустрији процесне технике и управљања, аутомобилској индустрији, компјутеризованој машинској обради, конструкционим бироима, и другим областима где се користе рачунарске технологије.

Због опсежног теоријског и практичног изучавања стручних предмета, као и високог степена изучавања математике, овај образовни профил пружа велике могућности за наставак школовања на факултетима (машински, технолошки, информатички, електротехнички…) или на вишим школама струковних студија, мада је могуће уписати и друге факултете као што су: математички, филозофски, филолошки, ФОН или неки други.

После завршеног школовања матурантима се пружа могућност запошљавања у: ауто-индустрији, ауто- сервисима, сервисима за технички преглед, МУП-у, војсци, приватном бизнису.

Осим тога, ученици ће током школовања бити обучени и о основним елементима заштите на раду, организације рада, комуникацији, као и потребом за перманентним усавршавањем.