Пословник о раду Савјета ученика

            На основу члана 106. Закона о средњем образовању ( „Службени гласник РС“, број: 74/08, 106/09, 104/11 и                           33/14), Савјет ученика је на састанку одржаном  21.09.2017. године донио:

 

П О С Л О В Н И К

о раду Савјета ученика ЈУ Машинске школе Приједор

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

  Овим Пословником регулише се сазивање, припремање и одржавање састанка, начин доношења одлука, садржај  и начин чувања записника и друга питања од интереса и значаја за рад Савјета ученика у ЈУ Машинској  школи у Приједору.

 

Члан 2.

            Савјет ученика:

 1. Промовише интересе Школе у локалној заједници, на чијем подручју се Школа налази;
 2. Представља ставове ученика Школском одбору;
 3. Подстиче ангажовање ученика у раду Школе;
 4. Промовише права ученика и подстиче друштвено- користан рад у заједници;
 5. Разматра питање успјеха ученика, екскурзија и излета ученика, услове рада Школе и друга питања утврђена актима Школе;
 6. Учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовни рад у Школи.

Члан 3.

            Савјет ученика обавља послове и задатке из своје надлежности на састанцима.

Члан 4.

            Одредбе овог Пословника обавезујуће су за све присутне који учествују у раду Савјета ученика.

Члан 5.

Савјет ученика представља и заступа предсједник, а у његовој одсутности замјеник предсједника.

Члан 6.

Присуство састанцима Савјета ученика је обавезно за представнике ученика сваког одјељења и за било које друго лице, чије присуство захтјева Савјет ученика ради додатних појашњења одређених питања.

            Савјет ученика може одобрити и другим заинтересованим лицима да присуствују састанку Савјета ученика, за вријеме док је на дневном реду разматрање тачке која се на то лице односи.

 

II ОДГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА

Члан 7.

            Чланове Савјета ученика бирају ученици натполовичном већином гласова.

Савјет ученика чини по један представник ученика сваког одјељења у Школи.

Члан 8.

            Предсједник Савјета ученика:

 1. Организује и припрема састанке;
 2. Предлаже дневни ред састанка,
 3. Води састанке;
 4. Потписује докуменете Савјета;
 5. Представља Савјет ученика у Школи и изван Школе;
 6. Обавља остале послове које му повјери Савјет.

Замјеник предсједника:

 1. Помаже предсједнику у његовом раду;
 2. Обавља послове предсједника, уколико је овај спријечен да их обавља.

Секретар Савјета ученика:

 1. Води записник на сваком састанку Савјета ученика;
 2. Обавјештава чланове Савјета о одржавању састанка,
 3. Води рачуна о записницима који су донесени на састанак.

Члан 9.

            Одговорност, права и дужности чланова Савјета ученика су.

 1. Да редовно присуствују састанцима и
 2. Да активно учествују у раду.

У случају спријечености да присуствују састанцима, обавезни су о томе обавијестити предсједника Савјета                            ученика најкасније један дан прије одржавања састанка.

Чланови Савјета ученика обратиће се предсједнику и захтијевати смјену члана Савјета који у току школског                        полугодишта изостане неоправдано 2 пута.

Члан 10.

            Мандат чланова Савјета ученика траје једну школску годину.

 

III САЗИВАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ САСТАНАКА

Члан 11.

            Састанке Савјета ученика сазива, припреми и води предсједник Савјета ученика у сарадњи са замјеником.

Када је предсједник Савјета ученика одсутан или на други начин спријечен да присуствује састанку, послове из                става 1. овог члана обавља замјеник предсједника Савјета ученика.

Члан 12.

            Предсједник Савјета ученика сазива састанке према указаној потреби.

Обавезно сазивање састанака је једном мјесечно.

Састанак Савјета ученика може да буде сазван на иницијативу:

 1. Предсједника Савјета ученика;
 2. На приједлог најмање три члана Савјета ученика;
 3. На приједлог директора Школе.

Члан 13.

            Састанак Савјета ученика сазива се истицањем на огласној табли и путем усменог огласа.

Позив на састанак садржи датум и час одржавања састанка и приједлог дневног реда.

О благовременом позиву на састанак брине се предсједник Савјета и секретар.

 

IV ОДРЖАВАЊЕ, ОДЛУЧИВАЊЕ И ГЛАСАЊЕ НА САСТАНКУ

Члан 14.

              Одржавање састанка Савјета ученика обухвата:

 1.  Отварање састанка,
 2. Утврђивање дневног реда;
 3. Расправу и доношење одлука по тачкама дневног реда;
 4. Закључивање састанка.

Члан 15.

             Састанак Савјета ученика отвара предсједник, након што утврди да се позиву на састанак одазвао потребан број               чланова.

За одржавање састанка потребна је натполовична већина укупног броја чланова Савјета ученика.

Члан 16.

            Након отварања, утврђује се дневни ред састанка. Предложени дневни ред може бити измијењен и допуњен.

Разматрање и усвајање записника са претходног састанка Савјета ученика и информација о извршењу одлука,                   приједлога, мишљења и сугестија, обавезна је прва тачка на сваком састанку.

Члан 17.

            Прије преласка на одлучивање о одређеном питању дневног реда, води се расправа.

Расправа обухвата упознавање чланова са чињеницама значајним за одлучивање, те извођење и усклађивање                    ставова, приједлога, мишљења и сугестија.

Сваки од учесника у расправи, на крају своје дискусије, дефинише приједлоге одлука, препорука и мишљења.

Члан 18.

            Предсједник Савјета ученика отвара расправу, даје ријеч учесницима расправе према редослиједу по којем су се                пријавили и, на крају, закључује расправу.

Члан 19.

            На састанку Савјета ученика, одлучује се гласањем.

Гласање може бити тајно (на папирићима, картицама) и јавно (дизањем руке „ЗА“ или „ПРОТИВ“ или                                   уздржавањем од гласања).

Одлуке Савјета ученика доносе се натполовичном већином гласова свих чланова Савјета ученика.

Резултате гласања утврђује предсједник Савјета ученика на састанку.

Предсједник Савјета објављује резултате гласања и проглашава одлуке, односно приједлоге, мишљења која су                  донесена.

 

Члан 20.

            Након што се утврди да је у потпуности исцрпљен дневни ред, предсједник Савјета ученика закључује састанак.

 

ОДЛАГАЊЕ САСТАНКА

Члан 21.

       Састанак Савјета ученика одлаже се :

 1. Када се на састанак није одазвао довољан број чланова;
 2. Када наступе друге изузетне околности које онемогућавају одржавање састанка у заказано вријеме;
 3. У случају одлагања састанка, заказује се нови састанак са истим дневним редом.

 

VI САДРЖАЈ И НАЧИН ЧУВАЊА ЗАПИСНИКА

Члан 22.

            О раду Савјета ученика обавезно се саставља записник. Записник са састанка Савјета ученика садржи:

 1. Редни број састанка;
 2. Мјесто и вријеме одржавања састанка;
 3. Број присутних и одсутних чланова;
 4. Дневни ред;
 5. Резиме вођења расправе и текст одлуке, закључка, мишљења, односно сугестија које су донесене.

Записник са састанка Савјета ученика потписује предсједник и секретар Савјета ученика.

Записник са састанка Савјета ученика, заједно са свим донесеним одлукама, објављује се на огласној табли Школе.

Записници са састанка Савјета ученика чувају се у школи.

 

VII КООРДИНАТОРИ

Члан 23.

            Рад Савјета ученика координишу наставник или стручна служба  Школе.

 

VIII КОНСТИТУИСАЊЕ НОВОИЗАБРАНОГ САЗИВА САВЈЕТА УЧЕНИКА И ПРИМОПРЕДАЈА ДУЖНОСТИ

Члан 24.

            На почетку школске године, изабира се руководство Савјета ученика и представници ученика одјељења.

Члан 25.

            Старо руководство Савјета ученика сазива састанак на почетку школске године.

На овом састанку изабира се ново руководство Савјета ученика.

Већ постојеће руководство може да остане на функцији уколико чланови Савјета исто предложе и изгласају.

Сви чланови Савјета ученика имају право предлагати кандидате за предсједника, замјеника и секретара Савјета

ученика.

Гласање и објављивање резултата врши се по истом поступку као и у члану 19. став 2.,3.,4. и 5.

Члан 26.

            Старо руководство дужно је новоизабрано упознати са одговорностима, правима и дужностима истих.

 

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

            Чланови Савјета ученика ће своје дужности обављати на доборовољној основи.

Члан 28.

            Овај Пословник ступа на снагу 8 дана од дана  објављивања на огласној табли.

Број: 1090/2017

Датум: 13.10.2017.

Предсједник Савјета ученика:

Магдалена Грубан